Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno in traja najmanj 45 in največ 90 minut pri posameznem predmetu.

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja nacionalnega preverjanja znanja kot za druge učence.

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka pri nacionalnem preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

Šola se bo v šolskem letu 2021/2022 vključila v poskusno preverjanje znanja v 3. razredu.

 

Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2021/2022:

DATUM AKTIVNOST

 

1. 9. 2021

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

 

4. 5. 2022

NPZ iz slovenščine – 6. razred

NPZ iz slovenščine – 9. razred

 

6. 5. 2022

NPZ iz matematike – 6. razred

NPZ iz matematike – 9. razred

 

10. 5. 2022

NPZ iz angleščine – 6. razred

NPZ iz tretjega predmeta – 9. razred

 

31. 5. 2022

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

1. 6. 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2. 6. 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7. 6. 2022

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

8. 6. 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

9. 6. 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

10. 6. 2022 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
16. 6. 2022 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.

V šolskem letu 2021/2022 je tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja naslednji:

GEOGRAFIJA.

Dostopnost