Predmetnik

  RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TUJI JEZIK   2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA       2 3        
GEOGRAFIJA           1 2 1,5 2
ZGODOVINA           1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA             1 1  
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3            
FIZIKA               2 2
BIOLOGIJA               1,5 2
KEMIJA               2 2
NARAVOSLOVJE           2 3    
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1  
GOSPODINJSTVO         1 1,5      
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 8 9 11 11* 13* 11*
ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 24 24 26 26 25 25,5 25,5
ODDELČNA SKUPNOST       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ŠTEVILO TEDNOV 35 35 35 35 35 35 35 35 32
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ŠTEVILO TEDNOV 38 38 38 38 38 38 38 38 35

*7., 8. in 9. razred – tudi obvezni izbirni predmeti (2 ali 3 ure tedensko)

 

Fleksibilni predmetnik

 

V skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS,  št. S, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) ) v šolskem letu 2020/2021 drugače razporejamo tedensko število ur pouka, kot ga predvideva predmetnik. Namen fleksibilnega predmetnika je šoli in učencem prijaznejša organizacija dela, ki prispeva k dnevnim in tedenskim razbremenitvam učiteljev in učencev ter učinkovitejše udejanjanje ciljev osnovne šole.

 

Predmeti, ki se izvajajo v strnjeni obliki vsak teden:

RAZRED PREDMET
1. razred MAT
1.–5. razred SLJ, LUM
6. razred GOS

Fleksibilni predmetnik se lahko med šolskim letom spremeni.

Dostopnost