Obvezni izbirni predmeti

Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri izbirnega predmeta tedensko. V tem primeru morajo starši šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih.

 

V šolskem letu 2021/2022 bo šola izvajala naslednje izbirne predmete:

 

 • ITALIJANŠČINA I,
 • ITALIJANŠČINA II,
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV,
 • LIKOVNO SNOVANJE II,
 • LIKOVNO SNOVANJE III,
 • LITERARNI KLUB,
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE,
 • MULTIMEDIJA,
 • OBLIKOVANJE GRADIV – LES,
 • OBDELOVANJE GRADIV – KOVINE,
 • OBDELOVANJE GRADIV – UMETNE MASE,

Vodnik po obveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2021/2022.

 

Dostopnost