Šola danes

V šolskem letu 2021/2022 šolo obiskuje 267 otrok, vrtec pa 39. 

 

USTANOVITELJ ŠOLE

Ustanovitelj šole je Mestna občina Koper.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš obsega območje od KS Marezige, KS Boršt, KS Vanganel in naselje Župančiči.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

– trije predstavniki ustanovitelja Tamara Ažman, Alenka Plahuta, Vilijem Bržan),

– pet predstavnikov zavoda (Tatjana Dominić – Radivojević – predsednica sveta, Suzana Lisjak – namestnik predsednika, Lisan Vežnaver Hrvatin, Nevenka Šergon Omahen, Irena Gržinič )

– in trije predstavniki staršev v (Ingrid Korva, Darja Mevlja, Erika Tota Štrancar).

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so:

– učiteljski zbor,

– oddelčni učiteljski zbor,

– strokovni aktivi

– in razredniki

SKUPNOST UČENCEV

V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika v skupnost učencev šole.

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Dostopnost