Subvencioniranje prehrane

Spoštovani starši!

S  1.9.2014 se subvencioniranje šolske prehrane ugotavlja neposredno iz odločbe o otroškem dodatku. Če na dan 1.9.2014 nimate veljavne odločbe, vložite vlogo za subvencijo šolske malice in kosila.

Obrazložitev:

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo,ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delosamo v primeru, če družina učenca  na dan 1. 9. 2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku  na dan 1.  9. 2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014 ali kerotroškega dodatka sploh niso uveljavljali svetujemo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo za otroški dodatek. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku  na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oz. kosilo.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek  in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/2015, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih, ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2014 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.


Subvencija malice :

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
  • učenci, ki so prosilci za azil
  • učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila:

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Dostopnost